Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne

 

 

§ 1 – Navn og hjemsted

Foreningens navn er Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne, forkortet HK89 Båndbyerne. Foreningen er stiftet den 19.04.1989 og har hjemsted i Storvorde, Båndbyhallen, Aalborg Kommune.
 

§ 2 – Formål

Foreningens formål er at dyrke håndbold og fremme håndboldspillet i Båndbyerne, som er Storvorde, Sejlflod, Lillevorde, Gudum og Gudumholm. Formålet er ligeledes, at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
 

§ 3 – Medlemskab af specialforbund

Foreningen er medlem af:

Danmarks Idræts-Forbund (DIF)

Dansk Håndbold Forbund (DHF)

Jydsk Håndbold Forbund (JHF) med særlig tilknytning til JHF’s kreds 1

Danske Skytte- og Gymnastikforeninger (DGI) med særlig tilknytning til DGI Nordjylland Samvirkende IdrætsForeninger – Aalborg (SIFA)
 

§ 4 – Medlemskab

4.1

Aktive medlemmer kan optages, når de vedkender sig foreningens vedtægter. Dette sker ved indmeldelse på foreningens hjemmeside.

4.2

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde. Passive medlemmer skal vedkende sig foreningens formål og vedtægter. Dette sker ved indmeldelse på foreningens hjemmeside.

4.3

Bestyrelsen kan udelukke eller ekskludere et medlem, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Eksklusion bør typisk finde sted efter forudgående advarsler og irettesættelser. Medlemmet har krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Medlemmet har krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling iht. § 8.4. I mellemtiden skal medlemmet suspenderes af bestyrelsen.
 

§ 5 – Foreningens ledelse

5.1

Overordnet ledes foreningen af en bestyrelse på syv personer. Formand, næstformand, kasserer, samt formændene for seniorudvalg, ungdomsudvalg, aktivitetsudvalg og sponsorudvalg. Bestyrelsessuppleanter må gerne deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

5.2

Såfremt et bestyrelsesmedlem trækker sig fra bestyrelsen, herunder også udvalgsformænd, indtræder en suppleant og varetager dennes interesse.

5.3

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og kan nedsætte såkaldte ad hoc-udvalg til varetagelse af enkeltstående opgaver.

5.4

Alle i bestyrelse og udvalg er omfattet af loven om tavshedspligt.

5.5

Der føres protokol i forbindelse med generalforsamling og bestyrelsesmøder.

5.6

Valgbar er ethvert medlem, som er fyldt 18 år, forældre til aktive ungdomsspillere samt passive medlemmer iht. § 4.2

5.7

Alle medlemmer, der er fyldt 15 år inden generalforsamlingen, har stemmeret. Det samme har forældre til ungdomsspillere med 1 stemme pr. barn. Man kan dog maksimalt have 1 stemme pr. fremmødt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 

§ 6 – Kontingent

6.1

Foreningens kontingent fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

6.2

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

6.3

Kontingentfri:

- Bestyrelsesmedlemmer

- Turneringsleder

- 1 fri kontingent pr. JHF hold

- 1 fri kontingent pr. U6/U8 pr. 12 spillere, dog max. 2. pr. årgang
 

§ 7 – Økonomiske forpligtelser

7.1

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, ej heller bestyrelsen, personlige hæftelser. Krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art er udelukket for medlemmer af HK 89.

7.2

Bestyrelsen skal, som minimum gennemgå regnskabet én gang i kvartalet. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
 

§ 8 – Ordinær generalforsamling

8.1

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i årets første kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel med opslag i Båndbyhallen samt på foreningens hjemmeside www.hk89.dk med angivelse af dagsorden.

8.2

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

8.3

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

8.4

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. Der kræves dog 2/3 eller flere af stemmerne for at udelukke et medlem eller ændre i vedtægterne.

8.5

På den ordinære generalforsamling er dagsorden følgende:

1. Valg af dirigent/ordstyrer

2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent, samt godkendelse af budget
6. Valg

- Bestyrelsesformand (lige år, valgperiode 2 år)

- Næstformand (ulige år, valgperiode 2 år)

- Kasserer (ulige år, valgperiode 2 år)

- 2 Suppleanter (valgperiode 1 år)

- Revisor (valgperiode 1 år)

- Fire bestyrelsesmedlemmer: Formændene for seniorudvalg, ungdomsudvalg, aktivitetsudvalg og sponsorudvalg (valgperiode 1 år)

7. Eventuelt
 

§ 9 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen kræver det, eller formanden kræver det, eller når mindst 1/3 af foreningens aktive medlemmer stiller krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger, efter at kravet er modtaget og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i Båndbyhallen samt på foreningens hjemmeside www.hk89.dk med angivelse af dagsorden. 
 

§ 10 – Tegningsret

10.1

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Eller ved forfald af en af dem i forening med næstformand. Disponering udover den daglige drift skal godkendes af den samlede bestyrelse.

10.2

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
 

§ 11 – Regnskab

11.1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret (01.01.-31.12.).

11.2

Bestyrelsen skal ultimo januar afgive regnskab for det foregående år til revisoren.

11.3

Regnskabet kan inden generalforsamlingen rekvireres ved kassereren.

11.4

Regnskabet skal forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
 

§ 12 – Revision

Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og regnskabet forsynes med en påtegning.
 

§ 13 – Foreningens opløsning

13.1

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

13.2

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

13.3

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

13.4

Ved foreningens opløsning overføres den eventuelle formue og aktiver til de Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg kommune (SIFA).
 

§ 14 – Indhentelse af attester

HK 89 Båndbyernes bestyrelse indhenter attest med særlige oplysninger (børneattest) for trænere og ledere, hvis de pågældende er i kontakt med børn og unge under 15 år. Endvidere kan bestyrelsen – hvis det ud fra en konkret vurdering skønnes formålstjentligt – at indhente samtykke til indhentelse af offentlig straffeattest. Hvad de nævnte attester angår, henvises til gældende lovgivning.
 

§ 15 – Fortolkning

Opstår der tvivl eller uenighed om nærværende vedægter, overlades afklaring til Jysk Håndbold Forbund eller Danmarks Idrætsforbund.


Således vedtaget på generalforsamling den 8. marts 2018.